ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
424 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 09/03/2559
423 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พ.ศ.2558 07/09/2558
422 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พ.ศ.2558 07/09/2558
421 2557 คำสั่ง 451/2557 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (พระมหาประยูร โชติวโร) 23/08/2557
420 2557 คำสั่ง 515/2557 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ดร.วิทยา ทองดี) 26/09/2557
419 2557 คำสั่ง 429/2557 แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ) 31/07/2557
418 2557 คำสั่ง 490/2557 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นายอภิรมย์ สีดาคำ) 05/09/2557
417 2557 คำสั่ง 489/2557 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นายอิทธิพล แก้วพิลา) 08/09/2557
416 2557 คำสั่ง 430/2557 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 05/08/2557
415 2557 คำสั่ง 431/2557 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 15/08/2557
414 2557 คำสั่ง 539/2557 มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี กำกับ ดูแล และรับผิดชอบ 01/10/2557
413 2557 ประกาศ 2557 การใช้รถยนต์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10/07/2557
412 2557 ประกาศ 2557 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2557 31/07/2557
411 2557 ประกาศ 2557 อนุมัติหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 25/08/2557
410 2557 ประกาศ 2557 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 25/08/2557

 
ทั้งหมด 424 เรื่อง, หน้าที่: 1/29, « | 1 2 3 4 5 6 ... 29 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙