ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
445 2559 ข้อบังคับ 2559 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 09/03/2559
444 2551 ประกาศ 2551 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 16/10/2551
443 2559 ข้อกำหนด 2559 การจัดตั้งส่วนงาน (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 - วิทยาเขตนครสวรรค์ 08/03/2559
442 2559 ข้อกำหนด 2559 การจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธศักราช 2559 08/03/2559
441 2559 ประกาศ 2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) วส.ร้อยเอ็ด, วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์, วส.ราชบุรี 20/04/2559
440 2558 ประกาศ 2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.2558 31/12/2558
439 2559 คำสั่ง 46/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 27/01/2559
438 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.2555 22/09/2555
437 2558 คำสั่ง 545/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 25/08/2558
436 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พ.ศ.2558 14/12/2558
435 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พ.ศ.2558 14/12/2558
434 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิร้อยเอ็ด พ.ศ.2558 14/12/2558
433 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พ.ศ.2558 07/09/2558
432 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พ.ศ.2558 07/09/2558
431 2557 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ. 2557 16/12/2557
 
ทั้งหมด 445 เรื่อง, หน้าที่: 1/30, « | 1 2 3 4 5 6 ... 30 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙