ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
433 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พ.ศ.2558 07/09/2558
432 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พ.ศ.2558 07/09/2558
431 2557 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ. 2557 16/12/2557
430 2558 ข้อบังคับ 2558 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2558 21/03/2558
429 2558 ข้อบังคับ 2558 ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานและครุยประจำตำแหน่ง 31/03/2558
428 2558 ข้อบังคับ 2558 คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย-2557 20/01/2558
427 2557 คำสั่ง 2/2557 การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) 12/01/2557
426 2557 คำสั่ง 1/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 07/01/2557
425 2557 คำสั่ง 550/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก 14/10/2557
424 2557 คำสั่ง 82/2557 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี) 27/02/2557
423 2557 ประกาศ 2557 อัตราค่าตอบแทนการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) 29/07/2557
422 2557 คำสั่ง 447/2557 แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์) 21/08/2557
421 2557 คำสั่ง 451/2557 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (พระมหาประยูร โชติวโร) 23/08/2557
420 2557 คำสั่ง 515/2557 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ดร.วิทยา ทองดี) 26/09/2557
419 2557 คำสั่ง 429/2557 แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ) 31/07/2557
 
ทั้งหมด 433 เรื่อง, หน้าที่: 1/29, « | 1 2 3 4 5 6 ... 29 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙