ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
400 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 19/10/2559
399 2559 ระเบียบ 2559 การบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรพิเศษ พ.ศ. 2559 20/12/2559
398 2559 ประกาศ 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรออกจากงานเนื่องจากประพฤติไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในตำแหน่งหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ 3/11/2559
397 2559 ประกาศ 2559 วัน เวลาปฏิบัติงานและวันหยุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 11/11/2559
396 2559 ข้อบังคับ 2559 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 9/3/2559
395 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี 21/10/2556
394 2557 ข้อบังคับ 2557 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 31/05/2557
393 2557 ประกาศ 2557 ภารกิจ อำนาจหนัาที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 29/04/2557
392 2557 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 12/03/2557
391 2546 ข้อบังคับ 2546 ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. 2546 27/12/2546
390 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 25/12/2556
389 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการให้เข็มเกียรติคุณ พ.ศ. 2542 10/03/2542
388 2556 3/2556 เรื่องขออนุมัติคุณสมบัติในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 21/03/2556
387 2556 3/2556 เรื่องขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. .... 21/03/2556
386 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา (ยกเลิก) 23/05/2544

 
ทั้งหมด 400 เรื่อง, หน้าที่: 1/27, « | 1 2 3 4 5 6 ... 27 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙