ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
191 2542 ประกาศ 2542 เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
190 2541 ประกาศ 2541 การใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจำมหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 29/04/2541
189 2551 ประกาศ 2551 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2551 04/03/2551
188 2551 ประกาศ 2551 หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551 04/03/2551
187 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
186 2550 ประกาศ 2550 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ 25/12/2550
185 2550 ประกาศ 2550 ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ) 01/08/2550
184 2549 ประกาศ 2549 ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (ระดับตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 16/03/2549
183 2549 ประกาศ 2549 การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 14/12/2549
182 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548 30/09/2548
181 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 30/09/2548
180 2547 ประกาศ 2547 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ยกเลิก) 29/05/2547
179 2547 ประกาศ 2547 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2547 29/05/2547
178 2546 ประกาศ 2546 บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจำตำแหน่ง 27/09/2546
177 2546 ประกาศ 2546 เทียบความรู้ (ประกาศนียบัตรจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย) 27/09/2546

 
ทั้งหมด 191 เรื่อง, หน้าที่: 10/13,  « |1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙