ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
289 2547 ข้อบังคับ 2547 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ. 2547 07/09/2547
288 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 03/12/2542
287 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 30/09/2553
286 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 11/11/2553
285 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 16/09/2540
284 2553 ประกาศ 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2553 29/06/2553
283 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดใหม่ 30/04/2556
282 2556 ประกาศ 2556 บัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากรขั้นต่ำ ขั้นสูง และบัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2556 30/04/2556
281 2554 ประกาศ 2554 การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 14/03/2555
280 2542 ประกาศ 2542 เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/09/2542
279 2542 ประกาศ 2542 การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
278 2544 ประกาศ 2544 การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อ พ.ศ. 2544 23/05/2544
277 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษา) พ.ศ. 2544 (ยกเลิก) 09/11/2544
276 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2555 22/09/2555
275 2555 ประกาศ 2555 การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 21/09/2555

 
ทั้งหมด 289 เรื่อง, หน้าที่: 10/20,  « |1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙