ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
350 2546 ประกาศ 2546 เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 28/08/2546
349 2555 ประกาศ 2555 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13/02/2555
348 2555 ข้อบังคับ 2555 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 20/12/2555
347 2555 ข้อบังคับ 2555 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 20/12/2555
346 2555 ข้อบังคับ 2555 ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2555 16/08/2555
345 2546 ข้อบังคับ 2546 ว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ พ.ศ. 2546 12/05/2546
344 2547 ข้อบังคับ 2547 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ. 2547 07/09/2547
343 2547 ข้อบังคับ 2547 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 04/29/2547
342 2547 ข้อบังคับ 2547 ว่าด้วยหลักเกฑณ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย พ.ศ. 2547 04/09/2547
341 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 03/12/2542
340 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 30/09/2553
339 2555 ระเบียบ 2555 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 27/07/2555
338 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 11/11/2553
337 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 16/09/2540

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 10/24,  « |1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙