ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2553 ประกาศ 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2553 29/06/2553
350 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดใหม่ 30/04/2556
349 2556 ประกาศ 2556 บัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากรขั้นต่ำ ขั้นสูง และบัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2556 30/04/2556
348 2554 ประกาศ 2554 การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 14/03/2555
347 2542 ประกาศ 2542 เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/09/2542
346 2542 ประกาศ 2542 การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
345 2544 ประกาศ 2544 การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อ พ.ศ. 2544 23/05/2544
344 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษา) พ.ศ. 2544 (ยกเลิก) 09/11/2544
343 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2555 22/09/2555
342 2555 ประกาศ 2555 การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 21/09/2555
341 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา พ.ศ. 2554 28/06/2554
340 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พ.ศ. 2554 28/06/2554
339 2552 ประกาศ 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2552 18/08/2552
338 2552 ประกาศ 2552 การจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. 2552 18/08/2552
337 2542 ประกาศ 2542 การจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 (ยกเลิก) 16/08/2542

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 11/24,  « |1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙