ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
212 2548 ประกาศ 2548 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 09/05/2548
211 2541 ประกาศ 2541 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 30/11/2541
210 2541 ประกาศ 2541 การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2541 03/09/2541
209 2554 ประกาศ 2554 ตัวบ่งชี้สำหรับประเมินส่วนจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 30/04/2555
208 2554 ประกาศ 2554 เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 30/04/2555
207 2554 ประกาศ 2554 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 24/05/2555
206 2542 ประกาศ 2542 เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
205 2541 ประกาศ 2541 การใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจำมหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 29/04/2541
204 2551 ประกาศ 2551 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2551 04/03/2551
203 2551 ประกาศ 2551 หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551 04/03/2551
202 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
201 2550 ประกาศ 2550 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ 25/12/2550
200 2550 ประกาศ 2550 ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ) 01/08/2550
199 2549 ประกาศ 2549 ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (ระดับตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 16/03/2549
198 2549 ประกาศ 2549 การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 14/12/2549

 
ทั้งหมด 212 เรื่อง, หน้าที่: 11/15,  « |1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙