ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
212 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548 30/09/2548
211 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 30/09/2548
210 2547 ประกาศ 2547 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ยกเลิก) 29/05/2547
209 2547 ประกาศ 2547 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2547 29/05/2547
208 2546 ประกาศ 2546 บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจำตำแหน่ง 27/09/2546
207 2546 ประกาศ 2546 เทียบความรู้ (ประกาศนียบัตรจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย) 27/09/2546
206 2546 ประกาศ 2546 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. 2546 31/01/2546
205 2546 ประกาศ 2546 เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 28/08/2546
204 2546 ประกาศ 2546 เงินสำรองจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 28/08/2546
203 2545 ประกาศ 2545 เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545 28/11/2545
202 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2550 13/03/2550
201 2545 ประกาศ 2545 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2545 (ยกเลิก) 30/07/2545
200 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 25/06/2544
199 2543 ประกาศ 2543 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) 12/10/2543
198 2543 ประกาศ 2543 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) 02/06/2543

 
ทั้งหมด 212 เรื่อง, หน้าที่: 12/15,  « |1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙