ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555 16/08/2555
350 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544 17/05/2544
349 2544 ประกาศ 2544 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 17/05/2544
348 2543 ประกาศ 2543 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
347 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
346 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 24/04/2543
345 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
344 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
343 2543 ประกาศ 2543 วันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2543 05/02/2543
342 2542 ประกาศ 2542 การสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 23/09/2542
341 2555 ประกาศ 2555 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 13/10/2555
340 2555 ประกาศ 2555 การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 21/06/2555
339 2542 ประกาศ 2542 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
338 2544 ประกาศ 2544 บัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 13/12/2544
337 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/08/2541

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 12/24,  « |1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙