กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
258 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ. 2541 20/02/2541
257 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2541 16/01/2541
256 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2541 15/05/2541
255 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี พ.ศ. 2541 16/01/2541
254 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 16/01/2541
253 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ยกเลิก) 28/10/2542
252 2551 ประกาศ 2551 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2551 04/03/2551
251 2551 ประกาศ 2551 หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551 04/03/2551
250 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
249 2550 ประกาศ 2550 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ 25/12/2550
248 2550 ประกาศ 2550 ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ) 01/08/2550
247 2549 ประกาศ 2549 ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ (ระดับตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 16/03/2549
246 2549 ประกาศ 2549 การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 14/12/2549
245 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548 30/09/2548
244 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 30/09/2548

 
ทั้งหมด 258 เรื่อง, หน้าที่: 13/18,  « |1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙