ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ. 2554 15/12/2554
350 2551 ประกาศ 2551 การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรมการ พ.ศ. 2551 04/03/2551
349 2555 ระเบียบ 2555 ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเก็บรักษาเอกสารการเงิน และการบริหารกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2555 02/12/2555
348 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 26/05/2553
347 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 26/05/2553
346 2551 ประกาศ 2551 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - หน่วยวิทยบริการ 4 แห่ง 01/05/2551
345 2554 ประกาศ 2554 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 31/01/2554
344 2553 ประกาศ 2553 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 29/09/2553
343 2549 ประกาศ 2549 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 08/11/2549
342 2548 ประกาศ 2548 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 22/06/2548
341 2546 ประกาศ 2546 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2546 16/07/2546
340 2541 ประกาศ 2541 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2541 30/12/2541
339 2556 ประกาศ 2556 การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 15/02/2556
338 2556 ประกาศ 2556 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 15/02/2556
337 2555 ประกาศ 2555 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 16/11/2555

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 13/24,  « |1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙