ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
191 2555 คำสั่ง 201/2555 แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย 27/03/2555
190 2555 คำสั่ง 164/2555 แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 13/03/2555
189 2555 คำสั่ง 163/2555 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 13/03/2555
188 2555 คำสั่ง 147/2555 แต่งตั้งรองอธิการบดี 5/03/2555
187 2555 คำสั่ง 146/2555 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 5/03/2555
186 2549 ประกาศ 2549 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2549 09/03/2550
185 2548 ประกาศ 2548 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2548 10/03/2549
184 2547 ประกาศ 2547 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2547 27/01/2548
183 2546 ประกาศ 2546 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2546 09/02/2547
182 2545 ประกาศ 2545 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2545 21/02/2546
181 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พุทธศักราช 2554 15/12/2554

 
ทั้งหมด 191 เรื่อง, หน้าที่: 13/13,  « |1 ... 8 9 10 11 12 13 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙