ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
212 2555 คำสั่ง 177/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษษ ห้องเรียนพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
211 2555 คำสั่ง 176/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ห้องเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
210 2555 คำสั่ง 175/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศานาห้องเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
209 2555 คำสั่ง 174/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
208 2555 คำสั่ง 224/2555 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 27/03/2555
207 2555 คำสั่ง 225/2555 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 27/03/2555
206 2555 คำสั่ง 201/2555 แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย 27/03/2555
205 2555 คำสั่ง 164/2555 แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 13/03/2555
204 2555 คำสั่ง 163/2555 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 13/03/2555
203 2555 คำสั่ง 147/2555 แต่งตั้งรองอธิการบดี 5/03/2555
202 2555 คำสั่ง 146/2555 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 5/03/2555
201 2549 ประกาศ 2549 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2549 09/03/2550
200 2548 ประกาศ 2548 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2548 10/03/2549
199 2547 ประกาศ 2547 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2547 27/01/2548
198 2546 ประกาศ 2546 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2546 09/02/2547

 
ทั้งหมด 212 เรื่อง, หน้าที่: 14/15,  « |1 ... 9 10 11 12 13 14 15 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙