ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พ.ศ. 2555 20/12/2555
350 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พ.ศ. 2555 16/11/2555
349 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พ.ศ. 2555 05/03/2555
348 2553 ข้อกำหนด 2553 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. 2553 11/11/2553
347 2541 ข้อกำหนด 2541 การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2541 03/09/2541
346 2553 ข้อกำหนด 2553 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ. 2553 31/05/2553
345 2548 ข้อกำหนด 2548 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ. 2548 25/04/2548
344 2543 ข้อบังคับ 2543 ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. 2543 07/06/2543
343 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2541 27/08/2541
342 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2541 24/09/2541
341 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2541 24/09/2541
340 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ. 2541 24/09/2541
339 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. 2541 24/09/2541
338 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/12/2541
337 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ. 2541 20/02/2541

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 15/24,  « |1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙