ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2550 13/03/2550
350 2545 ประกาศ 2545 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2545 (ยกเลิก) 30/07/2545
349 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 25/06/2544
348 2543 ประกาศ 2543 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) 12/10/2543
347 2543 ประกาศ 2543 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) 02/06/2543
346 2542 ประกาศ 2542 การจัดทำระบบการเงินการบัญชีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/12/2542
345 2548 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2548 31/05/2548
344 2548 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2548 31/05/2548
343 2548 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2548 10/03/2548
342 2547 ระเบียบ 2547 ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 14/05/2547
341 2545 ระเบียบ 2545 ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2545 12/04/2545
340 2544 ระเบียบ 2544 ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 07/06/2544
339 2546 ระเบียบ 2546 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 05/04/2546
338 2544 ข้อบังคับ 2544 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 03/03/2544
337 2542 ระเบียบ 2542 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 10/08/2542

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 18/24,  « |1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙