ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2545 ระเบียบ 2545 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี 09/09/2545
350 2542 ระเบียบ 2542 ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
349 2546 ระเบียบ 2546 ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 02/04/2546
348 2548 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 08/09/2548
347 2546 ระเบียบ 2546 ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 02/04/2546
346 2542 ระเบียบ 2542 ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร พ.ศ. 2542 28/10/2542
345 2540 ระเบียบ 2540 ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 30/11/2540
344 2546 ระเบียบ 2546 ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 02/04/2546
343 2544 ระเบียบ 2544 ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 05/04/2544
342 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2541 16/11/2541
341 2545 ระเบียบ 2545 ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2545 12/04/2545
340 2550 ประกาศ 2550 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2550 30/01/2551
339 2552 ข้อบังคับ 2552 ว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ. 2552 29/10/2552
338 2555 คำสั่ง 80/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9/02/2555
337 2555 คำสั่ง 28/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 28/01/2555

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 19/24,  « |1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙