ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
289 2556 ประกาศ 2556 คณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของของโลก ประจำปี 2556 19/03/2556
288 2555 คำสั่ง 165/2555 ให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง 14/03/2555
287 2555 คำสั่ง 100/2555 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 20/02/2555
286 2555 คำสั่ง 99/2555 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 20/02/2555
285 2555 คำสั่ง 98/2555 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 20/02/2555
284 2555 คำสั่ง 223/2555 การเพิ่มวุฒิการศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 27/03/2555
283 2555 คำสั่ง 93/2555 การเพิ่มวุฒิการศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 17/02/2555
282 2555 คำสั่ง 11/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 12/01/2555
281 2555 คำสั่ง 12/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 12/01/2555
280 2555 คำสั่ง 13/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 12/01/2555
279 2555 คำสั่ง 173/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
278 2555 คำสั่ง 172/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
277 2555 คำสั่ง 170/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 21/03/2555
276 2549 ประกาศ 2549 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2549 09/03/2550
275 2548 ประกาศ 2548 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2548 10/03/2549

 
ทั้งหมด 289 เรื่อง, หน้าที่: 19/20,  « |1 ... 14 15 16 17 18 19 20 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙