ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2555 คำสั่ง 224/2555 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 27/03/2555
350 2555 คำสั่ง 225/2555 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 27/03/2555
349 2555 คำสั่ง 201/2555 แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย 27/03/2555
348 2555 คำสั่ง 164/2555 แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 13/03/2555
347 2555 คำสั่ง 163/2555 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 13/03/2555
346 2555 คำสั่ง 147/2555 แต่งตั้งรองอธิการบดี 5/03/2555
345 2555 คำสั่ง 146/2555 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 5/03/2555
344 2555 คำสั่ง 104/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 20/02/2555
343 2555 คำสั่ง 103/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 20/02/2555
342 2555 คำสั่ง 87/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ 17/02/2555
341 2555 คำสั่ง 92/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ 17/02/2555
340 2555 คำสั่ง 100/2555 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 20/02/2555
339 2556 ประกาศ 2556 คณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของของโลก ประจำปี 2556 19/03/2556
338 2555 คำสั่ง 165/2555 ให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง 14/03/2555
337 2555 คำสั่ง 100/2555 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 20/02/2555

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 21/24,  « |1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙