ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2555 คำสั่ง 99/2555 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 20/02/2555
350 2555 คำสั่ง 98/2555 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 20/02/2555
349 2555 คำสั่ง 223/2555 การเพิ่มวุฒิการศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 27/03/2555
348 2555 คำสั่ง 93/2555 การเพิ่มวุฒิการศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 17/02/2555
347 2555 คำสั่ง 11/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 12/01/2555
346 2555 คำสั่ง 12/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 12/01/2555
345 2555 คำสั่ง 13/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 12/01/2555
344 2555 คำสั่ง 173/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
343 2555 คำสั่ง 172/2555 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
342 2555 คำสั่ง 170/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 21/03/2555
341 2555 คำสั่ง 39/2555 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 28/01/2555
340 2555 คำสั่ง 40/2555 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 28/01/2555
339 2555 คำสั่ง 85/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เฉพาะด้านอภิธรรม) 10/02/2555
338 2555 คำสั่ง 103/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 20/02/2555
337 2555 คำสั่ง 81/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของโรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9/02/2555

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 22/24,  « |1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙