ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2549 ประกาศ 2549 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2549 09/03/2550
350 2548 ประกาศ 2548 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2548 10/03/2549
349 2547 ประกาศ 2547 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2547 27/01/2548
348 2546 ประกาศ 2546 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2546 09/02/2547
347 2545 ประกาศ 2545 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2545 21/02/2546
346 2545 ระเบียบ 2545 ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 09/09/2545
345 2555 คำสั่ง 52/2555 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย 28/01/2555
344 2555 คำสั่ง 88/2555 การย้ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย 17/02/2555
343 2555 คำสั่ง 378/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22/05/2555
342 2544 ระเบียบ 2544 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544 03/07/2544
341 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล พุทธศักราช 2556 15/02/2556
340 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พุทธศักราช 2556 15/02/2556
339 2556 ข้อบังคับ 2556 ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2556 05/06/2556
338 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พุทธศักราช 2554 15/12/2554
337 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยอาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ พ.ศ. 2553 07/09/2553

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 23/24,  « |1 ... 18 19 20 21 22 23 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙