ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
348 2548 ประกาศ 2548 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 13/07/2548
347 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 21/10/2556
346 2552 ประกาศ 2552 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 22/12/2552
345 2552 ประกาศ 2552 การศึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2552 08/04/2552
344 2552 ข้อบังคับ 2552 ว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 14/08/2552
343 2552 ระเบียบ 2552 ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 29/10/2552
342 2552 ประกาศ 2552 อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552 17/10/2552
341 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิต) วิทยาเขตเชียงใหม่ 12/11/2552
340 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2552) 12/11/2552
339 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12/11/2552
338 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติให้รับคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอุบลราชธานี 31/10/2552
337 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ แบบ 1.2 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 31/10/2552
336 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิต) วิทยาเขตเชียงใหม่ 31/10/2552
335 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) 26/01/2552
334 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติให้ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 26/01/2552

 
ทั้งหมด 348 เรื่อง, หน้าที่: 4/24,  « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙