ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
143 2552 ประกาศ 2552 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 22/12/2552
142 2552 ประกาศ 2552 การศึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2552 08/04/2552
141 2552 ประกาศ 2552 อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552 17/10/2552
140 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิต) วิทยาเขตเชียงใหม่ 12/11/2552
139 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2552) 12/11/2552
138 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12/11/2552
137 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติให้รับคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอุบลราชธานี 31/10/2552
136 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ แบบ 1.2 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 31/10/2552
135 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิต) วิทยาเขตเชียงใหม่ 31/10/2552
134 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) 26/01/2552
133 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติให้ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 26/01/2552
132 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 26/01/2552
131 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 26/01/2552
130 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติให้ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา 26/01/2552
129 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2552 26/02/2552

 
ทั้งหมด 143 เรื่อง, หน้าที่: 4/10,  « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙