ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
289 2552 ประกาศ 2552 อัตราค่าบำรุงห้องพักอาคารรับรองอาคันตุกะ (92 ปี ปัญญานันทะ) 05/02/2552
288 2552 ประกาศ 2552 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 16/06/2552
287 2552 ประกาศ 2552 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 16/06/2552
286 2552 ประกาศ 2552 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 19/11/2552
285 2552 ประกาศ 2552 การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) เข้าเป็นสถาบันสมทบ 26/01/2552
284 2552 ประกาศ 2552 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 29/05/2552
283 2552 ประกาศ 2552 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
282 2552 ประกาศ 2552 การเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
281 2552 ประกาศ 2552 ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2552 24/09/2552
280 2552 ข้อบังคับ 2552 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2552 29/06/2552
279 2553 ประกาศ 2553 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 31/05/2553
278 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติปรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ เป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะสังคมศาสตร์ 21/10/2556
277 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรี 21/10/2556
276 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 18/06/2556
275 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรชิตและคฤหัสถ์) วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 18/06/2556

 
ทั้งหมด 289 เรื่อง, หน้าที่: 7/20,  « |1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙