ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
212 2552 ประกาศ 2552 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 16/06/2552
211 2552 ประกาศ 2552 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 19/11/2552
210 2552 ประกาศ 2552 การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) เข้าเป็นสถาบันสมทบ 26/01/2552
209 2552 ประกาศ 2552 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 29/05/2552
208 2552 ประกาศ 2552 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
207 2552 ประกาศ 2552 การเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
206 2552 ประกาศ 2552 ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2552 24/09/2552
205 2553 ประกาศ 2553 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 31/05/2553
204 2555 ประกาศ 2555 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดปาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพร 31/05/2555
203 2555 ประกาศ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2555 14/07/2556
202 2554 ประกาศ 2554 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2554 27/06/2555
201 2553 ประกาศ 2553 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2553 28/08/2554
200 2552 ประกาศ 2552 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2552 06/06/2553
199 2553 คำสั่ง 255/2553 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 22/06/2553
198 2544 ประกาศ 2544 แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, นายจำนงค์ ทองประเสริฐ) 18/10/2544

 
ทั้งหมด 212 เรื่อง, หน้าที่: 7/15,  « |1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙