ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
151 2542 ประกาศ 2542 การจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 (ยกเลิก) 16/08/2542
150 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544 17/05/2544
149 2544 ประกาศ 2544 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 17/05/2544
148 2543 ประกาศ 2543 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
147 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
146 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 24/04/2543
145 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
144 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
143 2543 ประกาศ 2543 วันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2543 05/02/2543
142 2542 ประกาศ 2542 การสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 23/09/2542
141 2542 ประกาศ 2542 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
140 2544 ประกาศ 2544 บัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 13/12/2544
139 2551 ประกาศ 2551 การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรมการ พ.ศ. 2551 04/03/2551
138 2551 ประกาศ 2551 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - หน่วยวิทยบริการ 4 แห่ง 01/05/2551
137 2549 ประกาศ 2549 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 08/11/2549

 
ทั้งหมด 151 เรื่อง, หน้าที่: 7/11,  « |1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙