ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
191 2552 ประกาศ 2552 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 16/06/2552
190 2552 ประกาศ 2552 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 19/11/2552
189 2552 ประกาศ 2552 การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) เข้าเป็นสถาบันสมทบ 26/01/2552
188 2552 ประกาศ 2552 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 29/05/2552
187 2552 ประกาศ 2552 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
186 2552 ประกาศ 2552 การเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
185 2552 ประกาศ 2552 ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2552 24/09/2552
184 2553 ประกาศ 2553 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 31/05/2553
183 2555 ประกาศ 2555 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดปาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพร 31/05/2555
182 2552 ประกาศ 2552 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2552 06/06/2553
181 2553 คำสั่ง 255/2553 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 22/06/2553
180 2544 ประกาศ 2544 แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, นายจำนงค์ ทองประเสริฐ) 18/10/2544
179 2546 ประกาศ 2546 การให้ทุนการศึกษาบุคลากร 09/09/2546
178 2546 ประกาศ 2546 สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23/12/2546
177 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 01/10/2540

 
ทั้งหมด 191 เรื่อง, หน้าที่: 7/13,  « |1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙