ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
212 2546 ประกาศ 2546 การให้ทุนการศึกษาบุคลากร 09/09/2546
211 2546 ประกาศ 2546 สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23/12/2546
210 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 01/10/2540
209 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม พ.ศ. 2550 20/11/2550
208 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
207 2546 ประกาศ 2546 เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 28/08/2546
206 2555 ประกาศ 2555 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13/02/2555
205 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 16/09/2540
204 2553 ประกาศ 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2553 29/06/2553
203 2554 ประกาศ 2554 การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 14/03/2555
202 2542 ประกาศ 2542 เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/09/2542
201 2542 ประกาศ 2542 การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
200 2544 ประกาศ 2544 การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อ พ.ศ. 2544 23/05/2544
199 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษา) พ.ศ. 2544 (ยกเลิก) 09/11/2544
198 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2555 22/09/2555

 
ทั้งหมด 212 เรื่อง, หน้าที่: 8/15,  « |1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙