ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
124 2547 ประกาศ 2547 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2547 29/05/2547
123 2546 ประกาศ 2546 บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจำตำแหน่ง 27/09/2546
122 2546 ประกาศ 2546 เทียบความรู้ (ประกาศนียบัตรจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย) 27/09/2546
121 2546 ประกาศ 2546 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. 2546 31/01/2546
120 2546 ประกาศ 2546 เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 28/08/2546
119 2546 ประกาศ 2546 เงินสำรองจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 28/08/2546
118 2545 ประกาศ 2545 เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545 28/11/2545
117 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2550 13/03/2550
116 2545 ประกาศ 2545 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2545 (ยกเลิก) 30/07/2545
115 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 25/06/2544
114 2543 ประกาศ 2543 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) 12/10/2543
113 2543 ประกาศ 2543 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) 02/06/2543
112 2542 ประกาศ 2542 การจัดทำระบบการเงินการบัญชีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/12/2542
111 2550 ประกาศ 2550 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2550 30/01/2551
110 2549 ประกาศ 2549 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2549 09/03/2550

 
ทั้งหมด 124 เรื่อง, หน้าที่: 8/9,  « |1 ... 3 4 5 6 7 8 9 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙