ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
348 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 18/06/2556
347 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรชิตและคฤหัสถ์) วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 18/06/2556
346 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ภาษาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะพุทธศาสตร์ 18/06/2556
345 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งหน่วยวิทยบริการ วิทยาเขนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ 18/06/2556
344 2556 ระเบียบ 2556 ว่าด้วยกองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ พ.ศ. 2556 05/06/2556
343 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2550 21/10/2556
342 2555 ประกาศ 2555 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดปาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพร 31/05/2555
341 2556 ประกาศ 2556 การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 30/09/2556
340 2556 ประกาศ 2556 การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 21/10/2556
339 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (มคอ.2) 30/03/2556
338 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติให้โอนย้ายนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสานเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30/03/2556
337 2555 ประกาศ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2555 14/07/2556
336 2554 ประกาศ 2554 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2554 27/06/2555
335 2553 ประกาศ 2553 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2553 28/08/2554
334 2552 ประกาศ 2552 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2552 06/06/2553

 
ทั้งหมด 348 เรื่อง, หน้าที่: 8/24,  « |1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙