ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
212 2555 ประกาศ 2555 การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 21/09/2555
211 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา พ.ศ. 2554 28/06/2554
210 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พ.ศ. 2554 28/06/2554
209 2552 ประกาศ 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2552 18/08/2552
208 2552 ประกาศ 2552 การจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. 2552 18/08/2552
207 2542 ประกาศ 2542 การจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 (ยกเลิก) 16/08/2542
206 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555 16/08/2555
205 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544 17/05/2544
204 2544 ประกาศ 2544 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 17/05/2544
203 2543 ประกาศ 2543 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
202 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
201 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 24/04/2543
200 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
199 2543 ประกาศ 2543 หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
198 2543 ประกาศ 2543 วันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2543 05/02/2543

 
ทั้งหมด 212 เรื่อง, หน้าที่: 9/15,  « |1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙