ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
348 2553 คำสั่ง 255/2553 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 22/06/2553
347 2544 ประกาศ 2544 แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, นายจำนงค์ ทองประเสริฐ) 18/10/2544
346 2546 ประกาศ 2546 การให้ทุนการศึกษาบุคลากร 09/09/2546
345 2556 คำสั่ง 428/2556 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 23/08/2556
344 2556 คำสั่ง 442/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที) 13/09/2556
343 2556 คำสั่ง 436/2556 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา (พระราชธีรคุณ,พระสุวรรณวรมุนี) 09/09/2556
342 2556 คำสั่ง 394/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระมหาสังเวช จนฺทโสภี) 17/08/2556
341 2556 คำสั่ง 393/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริฑฺฒโน) 17/08/2556
340 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา (มคอ.2) คณะพุทธศาสตร์ 17/08/2556
339 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตตามกรอบ (มคอ.2) ของคณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2556
338 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 17/08/2556
337 2556 ประกาศ 2556 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรพชิต) วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 17/08/2556
336 2546 ประกาศ 2546 สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23/12/2546
335 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 01/10/2540
334 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม พ.ศ. 2550 20/11/2550

 
ทั้งหมด 348 เรื่อง, หน้าที่: 9/24,  « |1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙