ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
143 2549 ประกาศ 2549 การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 14/12/2549
142 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548 30/09/2548
141 2548 ประกาศ 2548 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 30/09/2548
140 2547 ประกาศ 2547 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ยกเลิก) 29/05/2547
139 2547 ประกาศ 2547 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2547 29/05/2547
138 2546 ประกาศ 2546 บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจำตำแหน่ง 27/09/2546
137 2546 ประกาศ 2546 เทียบความรู้ (ประกาศนียบัตรจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย) 27/09/2546
136 2546 ประกาศ 2546 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. 2546 31/01/2546
135 2546 ประกาศ 2546 เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 28/08/2546
134 2546 ประกาศ 2546 เงินสำรองจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 28/08/2546
133 2545 ประกาศ 2545 เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545 28/11/2545
132 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2550 13/03/2550
131 2545 ประกาศ 2545 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2545 (ยกเลิก) 30/07/2545
130 2544 ประกาศ 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 25/06/2544
129 2543 ประกาศ 2543 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) 12/10/2543

 
ทั้งหมด 143 เรื่อง, หน้าที่: 9/10,  « |1 ... 4 5 6 7 8 9 10 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙