ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา
2560 | 2556 | 2555 | 2553 |

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
11 2556 คำสั่ง 428/2556 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 23/08/2556
10 2556 คำสั่ง 442/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที) 13/09/2556
9 2556 คำสั่ง 436/2556 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา (พระราชธีรคุณ,พระสุวรรณวรมุนี) 09/09/2556
8 2556 คำสั่ง 394/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระมหาสังเวช จนฺทโสภี) 17/08/2556
7 2556 คำสั่ง 393/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริฑฺฒโน) 17/08/2556
6 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดใหม่ 30/04/2556
5 2556 คำสั่ง 11/2556 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 08/01/2556
4 2556 คำสั่ง 10/2556 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี 03/01/2556
3 2556 คำสั่ง 6/2556 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 03/01/2556
2 2556 คำสั่ง 4/2556 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน 03/01/2556
1 2556 คำสั่ง 3/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 03/01/2556

 
ทั้งหมด 11 เรื่อง, หน้าที่: 1/1, « | 1 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙