ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
289 2548 ข้อกำหนด 2548 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ. 2548 25/04/2548
288 2543 ข้อบังคับ 2543 ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. 2543 07/06/2543
287 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2541 27/08/2541
286 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2541 24/09/2541
285 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2541 24/09/2541
284 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ. 2541 24/09/2541
283 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. 2541 24/09/2541
282 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/12/2541
281 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ. 2541 20/02/2541
280 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2541 16/01/2541
279 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2541 15/05/2541
278 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี พ.ศ. 2541 16/01/2541
277 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 16/01/2541
276 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 16/01/2541
275 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 16/01/2541

 
ทั้งหมด 289 เรื่อง, หน้าที่: 14/20,  « |1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙