ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2555 ประกาศ 2555 การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 16/11/2555
350 2555 ประกาศ 2555 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 16/07/2555
349 2553 ประกาศ 2553 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 11/11/2553
348 2552 ประกาศ 2552 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 29/12/2552
347 2552 ประกาศ 2552 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 16/02/2552
346 2548 ประกาศ 2548 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 09/05/2548
345 2541 ประกาศ 2541 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 30/11/2541
344 2541 ประกาศ 2541 การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2541 03/09/2541
343 2554 ประกาศ 2554 ตัวบ่งชี้สำหรับประเมินส่วนจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 30/04/2555
342 2554 ประกาศ 2554 เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 30/04/2555
341 2555 ประกาศ 2555 ส่วนงานจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชีัสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 16/02/2555
340 2554 ประกาศ 2554 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 24/05/2555
339 2542 ประกาศ 2542 เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
338 2541 ประกาศ 2541 การใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจำมหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 29/04/2541
337 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พ.ศ. 2555 20/12/2555

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 14/24,  « |1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙