ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
151 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 10/03/2551
150 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับคฤหัสถ์) 10/03/2551
149 2551 ประกาศ 2551 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 10/03/2551
148 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 10/03/2551
147 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ 2.1 10/03/2551
146 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 10/03/2551
145 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 10/03/2551
144 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับพระภิกษุสามเณร) ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 20/08/2551
143 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 21/08/2551
142 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น 21/08/2551
141 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติให้รับคฤหัสถ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา 21/08/2551
140 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติให้รับคฤหัสถ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น 21/08/2551
139 2551 ประกาศ 2551 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2551
138 2548 ประกาศ 2548 เปิดหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 13/07/2548
137 2552 ประกาศ 2552 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 22/12/2552

 
ทั้งหมด 151 เรื่อง, หน้าที่: 3/11,  « | 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙