ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
348 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 26/01/2552
347 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 26/01/2552
346 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติให้ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา 26/01/2552
345 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2552 26/02/2552
344 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551) 26/01/2552
343 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตแพร่ 26/01/2552
342 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค 26/01/2552
341 2552 ประกาศ 2552 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พระธรรมโกศาจารย์) 16/03/2552
340 2551 ประกาศ 2551 MCU On the Approval of Brahm Education Center, Singapore As an Affiliated of the University 10/09/2551
339 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สถาบันสมทบวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 26/01/2552
338 2552 ประกาศ 2552 ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2552 24/04/2552
337 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรพชิต) วิทยาเขตพะเยา 22/04/2552
336 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตสุรินทร์ 16/06/2552
335 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับคฤหัสถ์) วิทยาเขตสุรินทร์ 16/06/2552
334 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิต) ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย 16/06/2552

 
ทั้งหมด 348 เรื่อง, หน้าที่: 5/24,  « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙