ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2540 ระเบียบ 2540 ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 30/11/2540
350 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 16/09/2540
349 2540 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 01/10/2540
348 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/08/2541
347 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 13/12/2544
346 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2541 16/11/2541
345 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 (ยกเลิก) 01/04/2541
344 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 16/01/2541
343 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 16/01/2541
342 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 16/01/2541
341 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 16/01/2541
340 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี พ.ศ. 2541 16/01/2541
339 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2541 15/05/2541
338 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2541 16/01/2541
337 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ. 2541 20/02/2541

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 1/24, « | 1 2 3 4 5 6 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙