ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
351 2551 ประกาศ 2551 MCU On the Approval of Brahm Education Center, Singapore As an Affiliated of the University 10/09/2551
350 2544 ข้อบังคับ 2544 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 03/03/2544
349 2555 ประกาศ 2555 การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 21/06/2555
348 2551 ประกาศ 2551 การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี พ.ศ. 2551 21/08/2551
347 2552 ประกาศ 2552 การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค 29/05/2552
346 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พ.ศ. 2555 05/03/2555
345 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พ.ศ. 2555 20/12/2555
344 2553 ข้อกำหนด 2553 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ. 2553 31/05/2553
343 2553 ข้อกำหนด 2553 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. 2553 11/11/2553
342 2548 ข้อกำหนด 2548 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ. 2548 25/04/2548
341 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พ.ศ. 2555 16/11/2555
340 2555 ข้อกำหนด 2555 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พ.ศ. 2555 20/12/2555
339 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 21/10/2556
338 2541 ข้อกำหนด 2541 การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2541 03/09/2541
337 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล พุทธศักราช 2556 15/02/2556

 
ทั้งหมด 351 เรื่อง, หน้าที่: 1/24, « | 1 2 3 4 5 6 ... 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙