ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
143 2555 ข้อบังคับ 2555 ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 16/08/2555
142 2552 ประกาศ 2552 ค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 08/04/2552
141 2552 ประกาศ 2552 การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค 29/05/2552
140 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหายาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ชิง จู สาธารณรัฐไต้หวัน 22/04/2552
139 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 22/04/2552
138 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรชิตและคฤหัสถ์) หน่วยวิทยบริการวัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก 22/04/2552
137 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรชิตและคฤหัสถ์) โครงการขยายห้องเรียนวัดพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22/04/2552
136 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับบรรชิตและคฤหัสถ์) หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 22/04/2552
135 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับคฤหัสถ์) โครงการขยายห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 22/04/2552
134 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี 22/04/2552
133 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติให้วิทยาเขตเชียงใหม่เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22/04/2552
132 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 12/11/2552
131 2552 ประกาศ 2552 อนุมัติชื่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12/11/2552
130 2551 ประกาศ 2551 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 18/04/2551
129 2551 ประกาศ 2551 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 15/05/2551

 
ทั้งหมด 143 เรื่อง, หน้าที่: 1/10, « | 1 2 3 4 5 6 ... 10 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙