ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
34 2551 ระเบียบ 2551 ว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2551 26/02/2551
33 2552 ระเบียบ 2552 ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 29/10/2552
32 2556 ระเบียบ 2556 ว่าด้วยกองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ พ.ศ. 2556 05/06/2556
31 2555 ระเบียบ 2555 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 27/07/2555
30 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 11/11/2553
29 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/08/2541
28 2555 ระเบียบ 2555 ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเก็บรักษาเอกสารการเงิน และการบริหารกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2555 02/12/2555
27 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 26/05/2553
26 2553 ระเบียบ 2553 ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 26/05/2553
25 2552 ระเบียบ 2552 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 29/10/2552
24 2556 ระเบียบ 2556 ว่าด้วยกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พ.ศ. 2556 05/06/2556
23 2548 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2548 31/05/2548
22 2548 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2548 31/05/2548
21 2548 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2548 10/03/2548
20 2547 ระเบียบ 2547 ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 14/05/2547

 
ทั้งหมด 34 เรื่อง, หน้าที่: 1/3, « | 1 2 3 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙