ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
34 2551 ข้อบังคับ 2551 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 21/08/2551
33 2552 ข้อบังคับ 2552 ว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 14/08/2552
32 2552 ข้อบังคับ 2552 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2552 29/06/2552
31 2555 ข้อบังคับ 2555 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 20/12/2555
30 2555 ข้อบังคับ 2555 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 20/12/2555
29 2555 ข้อบังคับ 2555 ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2555 16/08/2555
28 2546 ข้อบังคับ 2546 ว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ พ.ศ. 2546 12/05/2546
27 2547 ข้อบังคับ 2547 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ. 2547 07/09/2547
26 2547 ข้อบังคับ 2547 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 04/29/2547
25 2547 ข้อบังคับ 2547 ว่าด้วยหลักเกฑณ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย พ.ศ. 2547 04/09/2547
24 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 03/12/2542
23 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 30/09/2553
22 2543 ข้อบังคับ 2543 ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. 2543 07/06/2543
21 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2541 27/08/2541
20 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2541 24/09/2541

 
ทั้งหมด 34 เรื่อง, หน้าที่: 1/3, « | 1 2 3 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙