ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา
2560 | 2556 | 2555 | 2553 |

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
61 2553 คำสั่ง 255/2553 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 22/06/2553
60 2556 คำสั่ง 428/2556 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 23/08/2556
59 2556 คำสั่ง 442/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที) 13/09/2556
58 2556 คำสั่ง 436/2556 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา (พระราชธีรคุณ,พระสุวรรณวรมุนี) 09/09/2556
57 2556 คำสั่ง 394/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระมหาสังเวช จนฺทโสภี) 17/08/2556
56 2556 คำสั่ง 393/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริฑฺฒโน) 17/08/2556
55 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดใหม่ 30/04/2556
54 2555 คำสั่ง 80/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9/02/2555
53 2555 คำสั่ง 28/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 28/01/2555
52 2555 คำสั่ง 29/2555 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 28/01/2555
51 2555 คำสั่ง 36/2555 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 28/01/2555
50 2555 คำสั่ง 227/2555 มอบหมายให้รองอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
49 2555 คำสั่ง 228/2555 แต่งตั้งผู้นชรับผิดชอบงานสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
48 2555 คำสั่ง 229/2555 แต่งตั้งเหรัญญิก งานสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555
47 2555 คำสั่ง 230/2555 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คระกรรมการสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/03/2555

 
ทั้งหมด 61 เรื่อง, หน้าที่: 1/5, « | 1 2 3 4 5 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙